شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت

 
کارشناس محصولات سرمایه ای
m.shahvar@pishro-co.com
کارشناس محصولات غذایی
m.alidoust@pishro-co.com
کارشناس محصولات مصرفی
f.sobhani@pishro-co.com
مسئول بازاریابی و فروش
sh.orandi@pishro-co.com